دیالوگ

مجموعه مقالات روانشناسی

دیالو گ شفا بخش ا ست و سکو ت سم!

 

 

 

 

 

 

دیالو گ شفا بخش ا ست و سکو ت سم!

 

 

 قبل از اینکه در مورد دیا لوگ و اهمیت آن در خا نوا ده و جا معه بپر دازم ،لا زم می دانم ابتدا در مو رد  ارتباط  تو ضیح  دهم، تا مبحث دیا لوگ برای خوا نند گا ن عزیز رو شن گر دد.امروزه همه انسانها خواسته و نا خواسته با هم  ارتباط برقرار نموده (به صورت کلامی یا غیر کلامی). روانشناسان علوم ارتباط معتقدند که حتی بیماران شیزوفرنی با خانواده و جامعه خود ارتباط برقرار کرده وحتی محیطشا ن را  مورد انتقاد قرار داده و زیر سوال میبرند.

برا ی روشن شد ن این مفهو م ، مثا لی می آورم: شما شخصی را می بینید سریعا حوا س چند گا نه شما شروع به 

 فعا لیت می کند، چگونگی حر ف زدن (بلند،آهسته ، ....) چگو نگی لبا س پو شید ن او ، طرز حر کا ت  و

 چگو نگی دست دا دن  و حتی چه بو یی بد هد . تما می اینها به مغز ما صا در شده و مغز شرو ع به تجزیه و تحلیل خو اهد کرد و بنا به تجر به شخصی ، برداشتی از او خوا هید داشت. گرچه می توا ند این بر داشتها، درست یانادرست با شد و عکس آن هم صا دق است که او نیز از شما بر داشتی خواهد کرد.

چنین ار تبا طی (حر کا ت چشم،ابرو،صو رت دست و پا) اغلب نا خوا سته و به ضمیر نا خود اگا ه            unbewusst)  ) ما مر تبط است.

دراغلب  کشور های آسیا یی و جنوب اروپا و آمریکا، که مردم احساساتی هستند، در موقع ارتبا ط با دیگران            بطور ناخود اگاه  از حر کات بد نی بیشتری استفا ده می کنند.البته این ارتباط غیر کلامی در جوامع مختلف می تواند معا نی متفا وتی بگذا رد و یا خنثی با شد. مثلا در ایران بعضی ا فراد برای تائید بر انجام دادن  کا ری  برای طرف مقابل، دست خود را بر روی چشم می گذارند.

در حالی که این حر کت غیر کلامی در اکثر کشور ها بدون معنی است.حرکات می تواند ریشه تا ریخی ، فرهنگی و سیا سی داشته با شد.نمونه بالا ( دست قرار دادن بر روی چشم)می تواند به این علت باشد که شاها ن ما افراد سیا سی راکه به نوعی مخالف با آنان بودند ، حبس کرده و  وادار به اعتراف می کر دند، چشما نشان را از حد قه بیرو ن   می آور دند.(نظر نویسنده) . در لیتوان و دیگر ممالک بلوک شرق بوسیدن لب به لب در دوستیهای معمو لی دیده    می شود در حالی که در اکثر کشورهای دیگر نشا ن از ارتبا ط عاشقانه - جنسی می دهد.

ارتباط ما (چه کلامی و چه غیر کلامی) به صو رت کدهایی می با شد که از ما صادر می گردد که اکثرا برای طرف مقا بل شنا خته شده و قابل تعریف است .علی الخصوص که از یک کشور و یک زبان مشترک با شیم.اما کسانی که

این زبان را نمی شناسند، متوجه این کدها نشده وچه بسا سوتفاهم ایجاد می شود.  روابط غیر کلامی هم می تواند موجب بسیاری از اختلا فات خا نوا دگی و اجتماعی می گر دد. مخصوصا در رابطه جنسی زن و مرد که رابطه ای غیر کلامی است و بسیار دیده شده که زن یا مرد یا هر دو از رابطه ارضا نمی شوند مثلا در بعضی موارد بوی طرف مقابل، دیگری را آزار می دهد..(همه مو جودات زنده دارای بوی مخصوص به خود میباشند واین امردر بعضی حیوا نات در انتخاب جفت ، سهم بسزایی دا رد) یا در مواقعی که فردی از همسر خود احساس

 نا خو شایندی  می کند و همین احساس موجبات نا رضایتی در رابطه جنسی می شود. تنها راه جلو گیری از       سوء تفاهم، ارتباط کلا می (  د یا لوگ ) میا ن زن وشوهر وبه شکل وسیع تر در  میان افراد جا معه است.

 

 

اکنو ن به بر رسی اینکه چرا دیا لوگ مهم است و نقش  آن در خا نوا ده می پر دازیم .

 

د یالو گ یکی از مهمتر ین مسا ئلی می با شد که می تو اند از بروز اختلا ف و نا هنجا ری در  خا نوا ده  و بطورکلی در جامعه جلو گیر ی کند و سبب تکا مل یک سیستم (فرد،خا نواده،جامعه،...) گر دد. با  د یا لو گ

پی به احساسا ت خود و دیگری برده و آزادی فردی و اجتماعی تحقق می یا بد.در یک سیستم دیا لوگ پذ یر ،اقلیت ها می تو انند بد ون هیچگو نه فشار روحی و روانی و تخریب در سیستم (جامعه) ابرا ز نظر کرده و مو جب رشد خو د و سیستم شوند.

  در اینجا ابتدا باید دقت کنیم که ارتباط کلا می با چه کسانی بهتر انجام می گیرد. دکتر شولتس فن تن

Thun  Schulz von   معتقد است که می توان انسانها را به سه دسته تفکیک کرد :

 

 

 دسته اول:

 

 افرادی که بدقت به حرف سایرین گوش داده و حرف آنها را در زندگی شخصی خود به کار میبرند(مطیع بی چون و چرا) و کمتر در زندگی خود، تجربه شخصی می کنند.

 

 

دسته دوم:

 

 افرادی که  اغلب مخا لف نظر  دیگران رفتار می کنند و به قول معروف گوش شنوا ندا رند( لجباز).

 

 

دسته سوم:

 

کسانی که به حرفهای دیگران گوش کرده و سبک،سنگین می کنند و بعد نتیجه گیریی می کنند.

 

که با افراد گروه سوم به خوبی می توان دیا لوگ کرد.

 

 

حال ببینیم چگونه می توانیم، دیالوگ موفقی بر قرار کنیم.

 

 

 

 فضا، زمان و محیط مناسب :

 

فضا، زمان و محیط  نقش بسیار مهمی در بر قراری دیالوگ دارد و در محیطی که حواس پنج گانه انسان به طور

 د لپذیری تحت تاثیر قرار گرفته ، طرفین احساس آرا مش بیشتری می کنند. مثلا انتقاد کردن در محیط آرامی ،چون رستو ران ، پارک و...بهتر انجام می شود تا در حین رانندگی ، یا دید ن تلویزیون یا پشت تلفن و ... که فرد کارهای متفا وت می کند و به چند ین موضوع مختلف در عین واحد فکر می کند. صرف کر دن وقت نشاندهنده اهمیت موضوع برای شخص گوینده است.

 

 

سوال کردن:

 

پرسش ،  پایه اصلی د یا لوگ است . پرسش است که دیالوگ  را جلو می برد و دیگری را به فکر و پاسخ یا حداقل یکی از آن دو دعوت می کند.

 

 

د لیل  آورد ن:

 

برای از بین بردن سوء تفاهم ویا انتقاد ، آوردن دلایل منطقی (حداقل به نظر خو دمان ) واجب می باشد.

 

 

 

منطق:

 

فرد دیالوگ پذیر به احساسات خود تسلط داشته و می داند که این احساسات میتواند به دیالوگ خدشه وارد کند.

 

 

صد در صد مطمئن بودن:

 

اعتقاد صد درصد به یک موضوعی در حقیقت کشاندن دیا لوگ به بن بست است. فرد دیالوگ پذیر همیشه احتمال اشتباه در اندیشه و سخن خود را می دهد.او  از جملات مطلق جلو گیزی کرده و سعی می کند از کلمات شاید احتمالا به نظر یا می تواند استفاده می کند.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اسفند ۱۳۸۵ساعت 23:41  توسط فرید م.دهکردی  |